تبلیغات


#امام مهربانی هاا

خداااي مهربانی هاست..

          سلطانی ک من دارم..

فدای مهربانی هاااش..

     سرو جانی ک من دارم..

به وقت مرگ میآید به بالینم،

یقین داارم..

     شروع وعده های اوست

پایانی ک من دااارم..

پ ن 2:

دومین سالگرد ازدواااجمون مبااارک باشه ..

عزیز بانوو!!..

در  حرم امام مهربانی هااا..